2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Programın Amacı

Fizibilite Desteği kapsamında; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilebilir. Bu kapsamda 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2022 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan Sonuç Odaklı Programlar ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı teması olarak belirlediği Genç İstihdamı başlıkları dikkate alınarak program öncelikleri belirlenmiştir. Bu destek türünde proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaz.

Programın Öncelikleri

 • Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi
 • 2022 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi
 • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları
 • Bölge’deki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler
 • Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri
 • Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlanan veya mevcut yatırımların geliştirilmesi kapsamındaki yatırımların fizibilitesi
 • TR42 sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler

Program Bütçesi ve Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler tabloda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari ve Azami Destek Tutarları

  TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde tek bir il dâhilinde   gerçekleştirilen projeler için:

Asgari: 50.000 TL

Azami: 125.000 TL

  TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde birden çok il dâhilinde   gerçekleştirilen projeler için:

Asgari: 75.000 TL

Azami: 150.000 TL

Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin %25’inden (yüzde yirmi beş) az olamaz. Fizibilite desteklerinde Yararlanıcı’nın eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

Fizibilite Desteği uygulama süresi asgari 6 (altı) ay iken azami 12 aydır (1 yıl). Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.

Fizibilite Desteği Programı’ndan sadece TR42 Düzey 2 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) Bölgesi’nde yer alan:

 • Yerel yönetimler*,
 • İl ve İlçe Özel İdareleri*,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları**,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları*,
 • Üniversiteler***,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve kooperatiflerdir****.

*: Başvuru sahipleri, 5449 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan Özel İdareler, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar ile 11.09.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar hariç) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Doğu Marmara Kalkınma Ajansından proje veya faaliyet desteği alamazlar.

**: Bu program kapsamında “diğer kamu kurum ve kuruluşu” başlığı altında valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü vb. uygun başvuru sahibi olup okul, hastane, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir.

***: Fakülte / yüksekokul / enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte / yüksekokul / enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.

Düzeltmeler – (Zeyilname) Önemli Duyuru!

Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.

Başvuru Rehberi ve Eklerini

Başvuru Rehberi

Başvuru Sahibi ve Ortaklar İçin İmza ve Başvuruya İlişkin Beyan Belgesi

2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

Bölge Planı Uygulama Önerileri

Fizibilite Başvurusuna Konu Proje – Bilgi Formu

MARKA 2022 Sonuç Odaklı Program Özetleri

FD Başvuru Formu Kılavuzu

Başvuruların Yapılma Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr’den de ulaşılabilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Başvurular, belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hâllerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa ve aşağıda belirtilen adreslerden birine teslim edilir.

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı
No:72/A 41050 İzmit / KOCAELİ

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ
GEBZE İRTİBAT BÜROSU
Gebze Ticaret Odası (6.Kat)
Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3
Gebze / KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Sakarya Mah. No: 19
Arifiye / SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Kültür Mah. Süleyman
Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
Borazanlar Mah. D100
Karayolu Cad. No:42
BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
YALOVA

Başvuruların Alınması için Son Tarih

Fizibilite Desteği yıl boyunca açık kalacak ve proje başvuruları sürekli olarak kabul edilecektir. Faydalanıcılar projelerini hazırladıkları anda teslim edebilecek olup projeler Ajansa ulaştıktan sonra mevzuatta belirtilen süre içerisinde değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin Mali Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Başvuruların elektronik ortamda alınması için son tarih 30.12.2022 saat 23.59’dur. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hâllerde taahhütname, Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.

Son başvuru saatinden sonra KAYS üzerinden tamamlanan ve yukarıda belirtilen tarihten sonra Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ulaşan başvurular hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz.

Bilgi Alma

Sorular; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten yirmi (20) gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderilebilir:

E-posta adresi : fizibilite@elastic-newton.78-135-108-205.plesk.page

Faks: 0 262 332 01 45

Önemli Not

 • Fizibilite desteği başvurusu yapılmadan önce Proje Uygulama Birimi ile ön görüşme yapılması faydalı olacaktır.
 • Fizibilite desteği başvurularında, amaç – beklenen sonuç – faaliyet planı arasındaki bütünlüğün sağlanması ve odağın net olması beklenmektedir. Bu amaçla fizibilite başvurusuna konu olan projeye ilişkin bilgi formunun, belirlenen formatta Ajansa sunulması zorunludur. Bununla birlikte bu temel koşulların sağlanıyor olması projenin kesin olarak başarılı olacağı ve destekleneceği anlamına gelmemektedir.
 • Ajans tarafından aksi belirtilmediği sürece, bu program kapsamında desteklenecek projelerin nihai çıktısı, 2022 – 2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nin ekinde yer alan “Fizibilite Etüdü” formatındaki içeriği kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bir Başvuru Sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde Fizibilite Desteği için en fazla dört (4) başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla bir (1) faaliyet için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir (1) yıl içinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.
 • Bütçe, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında KDV dâhil; kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi vb. tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır.
 • Başvurular sadece KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.
 • Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, KAYS’ta yer alan proje bütçesinde belirtilmelidir. Bütçe bilgileri doldurulurken aşağıdaki tabloda bulunan kurallar dikkate alınmalıdır:
PROGRAM BÜTÇE KURALLARI
1. İnsan Kaynakları Maliyetleri Uygun maliyet değildir.
2. Seyahat Maliyetleri Uygun maliyet değildir.
3. Ekipman ve Malzeme Maliyetleri Uygun maliyet değildir.
4. Yerel Ofis Maliyetleri Uygun maliyet değildir.
5. Diğer maliyetler, hizmetler Fizibilite çalışmasıyla doğrudan ilişkili yayınlar, konferans/seminer maliyetleri ve tanıtım (görünürlük) faaliyetleri dışındaki kalemler uygun maliyet değildir. Basım maliyetleri uygun maliyet değildir.
6. Diğer Aşağıda belirtilen kalemler uygun maliyettir.
6.1. Fizibilite Hizmet Alımları Uygun maliyettir.
6.2. Uygulama Projesi Hizmet Alımları Uygun maliyettir.
6.3. İhale İlan Bedeli (Varsa) Uygun maliyettir.
7. Uygun Doğrudan Maliyetlerin Toplamı Bu alana herhangi bir giriş yapılmayacaktır.
8. İdari Maliyet(ler) Uygun maliyet değildir.
9. Toplam Bu alana herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

 

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun