449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 15. Maddesi uyarınca, bölge illerinde, Yönetim Kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofislerinde çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, Yönetim Kurulu kararı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın onayı ile artırılabilir.

Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Uzman Personel ve Destek Personellerden oluşur. Uzman Personel arasından Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar. Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörleri direkt olarak Genel Sekretere bağlıdır. Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanunun 16. Maddesinde tanımlanmaktadır:

  1. Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek.
  2. İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.
  3. Başvurular hakkında ön inceleme yapmak.
  4. 5449 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.
  5. İş ve işlemler konusunda valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek.

Yatırım Destek Ofislerinin 5449 sayılı Kanunun tanımlanan görev ve yetkilerinden ayrıca, MARKA iç düzenlemesiyle Yatırım Destek Ofislerine yüklenen diğer görev ve yetkileri aşağıda listelenmiştir:

  1. Ofisi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
  2. İllerle ilgili çalışma birimlerinin bilgi taleplerini takibini yaparak, il çapında düzenlenecek planlama, programlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına Genel Sekreter talimatıyla destek vermek;
  3. Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.

Bize Sorun

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun