Doğu Marmara Kalkınma Ajansı evrensel etik ilkelerini benimser.

İnsanın doğuştan edindiği haklarına, onur ve emeğine saygı, adalet, dürüstlük, hoşgörü, sorumluluk, güvenilirlik, nesnellik, şeffaflık, özeleştiri, hesap verilebilirlik bu ilkelerin genel çerçevesidir.
Din, dil, ırk, fikir, cinsiyet, yaş, felsefi ve siyasi düşünce, etnik ve sosyal köken, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden adil ve dürüst davranılması esastır.

Ajans’ta Etik

Personelimiz,

Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve evrensel etik ilkeleri esas alır.

Görevlerini Anayasaya, yasalara, uluslararası yükümlülüklere ve ilgili diğer düzenlemelere uyarak yerine getirir.

Etik ilkelerini, Ajans menfaatlerini ve kamu yararını bireysel çıkarlarının üzerinde tutar.

Ajansın görev sınırlarını bilir, vizyon ve misyonuna uygun davranır.

Ajansın toplum içindeki saygınlığını korur, artırılması için çaba sarf eder.

Ajans olanaklarını ve prestijini kişisel çıkarları için kullanamaz.

Özlük hakları vs. nedenlerle edindiği hukuki haklar saklı kalmak kaydıyla Ajans ile çıkar çatışmasına giremez.

Görevlerini dikkat, sorumluluk ve özen ile zamanında yerine getirir.

Görevleri nedeniyle sahip olduğu kişisel resmi ve gizli bilgileri açıklayamaz ve kimsenin kullanımına bu bilgileri sunamaz.

Gizlilik kapsamında olmayan veri tabanında saydamlığı gözetir.

Görevini yerine getirirken Ajans Genel Sekreterinin izni olmaksızın Ajans veya göreviyle ilgili açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz; hiçbir şekilde aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.        Hiç bir surette yazılı, sesli ve görsel basın ve yayın medya organları ile temasa geçmez ve ilgili birime yönlendirir.

Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz.

Yaptıkları hizmet ve yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için bir hediye alamaz ve menfaat sağlayamaz. ( T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Etik Davranış İlkeleri Yönergesinde belirtildiği Usül ve Esaslara göre )

Siyasi düşüncesinin yaptığı hizmeti etkilememesi için gerekli tedbirleri alır.

Hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında üstlendikleri görevlerle ilgili olarak her zaman şeffaftır ve hesap vermeye hazır bulunur.

Ajans hizmet binası, ofisleri ve her türlü mal ve kaynaklarını hizmet amaçları ve gerekleri dışında kullanmaz ve kullandırmaz,

Tasarruf tedbirlerine uyar, verimli çalışmayı esas alır,

Ajansın internet imkânlarını, zorunlu sebepler nedeniyle makul görülebilecek süreler haricinde özel amaçlarla kullanmaz,

Diğer çalışanlarla saygılı ve özenli iletişim kurar ve ortak amaçlar yönünde işbirliği yapar.

Genel ahlak ve toplum değerlerine aykırı davranmaz.

Etik kuralları bilir ve bu normlardan sorumludur. Etik davranış ihlalleri yapanları yetkili makamlara bildirir.

Yönetici personelimiz,

Ajans amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alır.

Yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önler ve etik davranış ilkelerine uyması yönünde gerekli tedbirleri alır.

Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun