2023 Yılı Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamda 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2023 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan Sonuç Odaklı Programlar ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2023 yılı teması olarak belirlediği Genç İstihdamı başlıkları dikkate alınarak program öncelikleri belirlenmiştir.

Bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere TR42 Bölge Planı ile uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2023 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

 • Verimlilik Odaklı Dönüşüm ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
 • Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Turizm Sonuç Odaklı Programı

 

 

Öncelikler Öncelik 1  

Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

1.1. Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik (e-ticaret vb.) çalışmalar,

1.2. İhracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri,

1.3. Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları

(Firmalara yönelik çalışma ve faaliyetleri içeren başvurular en az 10 firmayı kapsayacak şekilde planlanmalıdır.)

Öncelik 2  

İnovasyon

2.1.Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, özel sektörün niteliğinin artırılmasına yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri.

Öncelik 3  

Sanayide Dijital Dönüşüm

3.1. Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar.

3.2.Organize Sanayi Bölgelerinin kurumsal yapı ve altyapılarının sanayide dijital dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verebilmesine imkân sağlayacak yatımların ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları

Öncelik 4 Yeşil Dönüşüm

 • Başvuru formunda belirtilecek kriterlere göre seçilmiş firmaların Yeşil Dönüşüm çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:

4.1.Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma),

4.2. Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) – (Asgari 3 firma),

4.3. Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma),

4.4.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 8 firma).

4.5.Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum (Asgari 10 firma)

4.6. Organize Sanayi Bölgeleri altyapılarının yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişini sağlayacak yatırımlara yönelik ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları

Öncelik 5 Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- Sürdürülebilirlik

Bölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin ve üretici kooperatiflerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren, en az 10 firmayı/kooperatifi kapsayan çalışmalar

* : Hazırlanacak ön fizibilite raporunun, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan “2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde bulunan format (Ek 3: Proje Teklif Formu) ile uyumlu olarak hazırlanması beklenmektedir.

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Teknik destek, Ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde Ajansa toplam maliyeti, belirlenen öncelikler bazında (KDV dâhil tutar olarak) aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Bütçe Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 3 Öncelik 4 Öncelik 5
Faaliyet Bütçesi

(KDV Dâhil)

200.000 TL 200.000 TL 200.000 TL 200.000 TL 200.000 TL

Azami proje uygulama süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 (altı) aydır.

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları Öncelik 1
 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları
 • Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
Öncelik 2
 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler)
 • Teknoloji Transfer Ofisleri
 • Çatı Kuruluş Niteliğindeki Sektörel Birlik ve Dernekler
Öncelik 3
 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler)
 • Teknoloji Transfer Ofisleri
 • Çatı Kuruluş Niteliğindeki Sektörel Birlik ve Dernekler
Öncelik 4
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları
 • Çatı Kuruluş Niteliğindeki Sektörel Birlik ve Dernekler
Öncelik 5
 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları (Kooperatifler ve Aile Şirketleri)
 • Organize Sanayi Bölgeleri (Aile Şirketleri)
 • Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (Aile Şirketleri)
 • Tarım ve Ticaret İl Müdürlükleri (Kooperatifler)
 • Çatı Kuruluş Niteliğindeki Sektörel Birlik ve Dernekler

Teknik Destek Programı’na yapacağınız başvurunuzu hazırlamadan önce, başvurmayı planladığınız öncelik için uygun başvuru sahibi olduğunuzu teyit ediniz.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Eğitim verme.

Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri,
 • Dış Ticaret Eğitimleri,
 • Stratejik Planlama Eğitimleri,
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi,
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri,
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri,
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi,
 • Cihaz Kullanımı ile İlgili Eğitimler,
 • İşletim Sistemleri ve Ofis Programları Eğitimleri (Windows, Word, Excel, PowerPoint vb.),
 • STEM (STEAM) Eğitimleri,
 • Robotik, Kodlama ve Fiziksel Programlama Platformu Eğitimleri,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi,
 • Temel Yabancı Dil Eğitimleri,
 • Hedef kitlenin mesleği gereği hâlihazırda sahip olması gerektiği değerlendirilen temel konuları kapsayan eğitim talepleri.

Düzeltmeler – (Zeyilname) Önemli Duyuru!

Ajansımızca ilan edilmiş olan 2023 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Programın 6. önceliği olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Danışmanlık Faaliyetleri” isimli öncelik başvuruya kapatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. (19.09.2023)

Başvuru Rehberi ve Eklerini

Başvuru Rehberi

EK-B : Danışmanlık / Eğitim Formu

EK-C : Destekleyici Belgeler – Örnek Metinler

EK-D : Uygun Başvuru Sahipleri

EK-E :İhtiyaç Analizi Formu

Firma Bilgi Formu

Değerlendirme Kontrol Listeleri

Teknik Destek Başvuru Formu Hazırlama Kılavuzu

Online Proje Başvuru (KAYS) ve Başvuru Süreci

Başvuru Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru kapsamında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

ÖNEMLİ NOT: Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, teknik destek talep formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminden (KAYS) üzerinden giriş yapılarak başvurular gerçekleştirilmelidir. KAYS üzerinden teknik destek talep formu doldurulduktan sonra ilgili destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansın aşağıdaki adreslerinden birine elden teslim edilir.

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı
No:72/A 41050 İzmit / KOCAELİ

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ
GEBZE İRTİBAT BÜROSU
Gebze Ticaret Odası (6.Kat)
Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3
Gebze / KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Sakarya Mah. No: 19
Arifiye / SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Kültür Mah. Süleyman
Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası
Borazanlar Mah. D100
Karayolu Cad. No:42
BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
YALOVA

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Teknik Destek Programı aşağıdaki zaman takvimi doğrultusunda uygulanacaktır. Başvurular iki aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Teknik Destek Başvuru Dönemleri:
BAŞVURU DÖNEMLERİ SON BAŞVURU TARİHİ
OCAK-ŞUBAT 28 ŞUBAT 2023
MART-NİSAN 28 NİSAN 2023
MAYIS-HAZİRAN 23 HAZİRAN 2023
TEMMUZ-AĞUSTOS 31 AĞUSTOS 2023
EYLÜL-EKİM 31 EKİM 2023
KASIM-ARALIK 29 ARALIK 2023

*Her teknik destek dönemi ilk ayın ilk iş gününde başlar ve ikinci ayın son iş gününde kapanır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Teknik Destek Programı aşağıdaki zaman takvimi doğrultusunda uygulanacaktır. Başvurular iki aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 2.000.000 TL‘dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu Program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Teknik destek, Ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi hâlinde proje başına Ajansa azami maliyeti, belirlenen öncelikler bazında (KDV dâhil tutar olarak) aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

 

Bütçe Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 3 Öncelik 4 Öncelik 5
Faaliyet Bütçesi

(KDV Dâhil)

200.000 TL 200.000 TL 200.000 TL 200.000 TL 200.000 TL
 • Uygun Olmayan Proje Konuları: Teknik Destek Sağlanacak Faaliyetlerin Uygunluğu başlığında yer alan uygun olmayan proje konuları desteklenmeyecektir.
 • Danışmanlık / Eğitim Formu (Ek-B): Proje kapsamında talep edilen danışmanlık veya eğitim içeriğinin detaylı olarak anlatılacağı ve hangi öncelik kapsamında başvuru yapıldığını ifade eden belgedir.
 • Uygulama Süresi: Ajans tarafından Teknik Destek Programı çerçevesinde destek sağlanacak her bir faaliyetin uygulama süresi en fazla 6 (altı) aydır.
 • Başvuru Sayısı:
 • Bir başvuru sahibi, Öncelik 1, 2, 3, 4 ve 5 için yapılan başvurularda ilgili dönem içerisinde en fazla 1 (bir) proje, ilgili takvim yılı içerisinde en fazla 4 (dört)  proje için başvuruda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) proje için destek alabilir.
 • Başvurular sadece KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.
 • Öncelik 1, 2, 3, 4, 5 için yapılan başvurularda destekleyici belgeler arasında bulunan ihtiyaç analizi formunun firmalar ve kooperatifleri kapsayan alt öncelikler için sunulması zorunludur. Firmaları kapsayan alt öncelikler için ihtiyaç analizi formu sunulmadan yapılan başvurular ön inceleme aşamasında başarısız kabul edilecektir.
 • Başvurular sadece KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.
 • Elektronik Başvuru: Başvurular sadece elektronik ortamda (KAYS üzerinden) yapılacaktır.
 • Başvuru Şekli: Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden Ajansa elden teslim edilir.
ÖNEMLİ NOT: Proje başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Programda belirtilen teknik destek proje konularından uygun olan faaliyet türü seçilmelidir.
 • Seçilen proje konusuna uygun olarak KAYS üzerinden doldurulan başvuru formunda ve Ek-B’de Teknik Destek Programı’na hangi öncelik kapsamında başvuru yapıldığı açıkça belirtilmelidir.
 • Başvurular sadece KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.
 • Öncelik 1, 2, 3, 4 ve 5 için yapılan başvurularda destekleyici belgeler arasında bulunan ihtiyaç analizi formunun firmaları kapsayan alt öncelikler için sunulması zorunludur. Firmaları kapsayan alt öncelikler için ihtiyaç analizi formu sunulmadan yapılan başvurular ön inceleme aşamasında başarısız kabul edilecektir.
Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun