Skip to main content
DuyurularHaberler

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) Düzey 2 Bölgesi Değerlendirme Komitesi Üyeleri Görevlendirilmesi İlanı

By 9 Ekim 2022Kasım 9th, 2022No Comments

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

TR42 (KOCAELİ, SAKARYA, DÜZCE, BOLU ve YALOVA) DÜZEY 2 BÖLGESİ

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından, 2022 yılı için yürütülen Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında teklif edilecek projelerin başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere değerlendirme komitesi üyeleri görevlendirilecektir.

Görevlendirilmek üzere başvuruda bulunacak adaylar arasından uygun nitelikleri taşıyanlar seçilerek bir değerlendirme komitesi üye havuzu oluşturulacaktır. Havuzda yer alan değerlendirme komitesi üyeleri, değerlendirme döneminde ilgili alandaki tecrübelerine göre görevlendirilecektir.

Değerlendirme Komitesi Üyelerinde Aranacak Nitelikler:

Değerlendirme Komitesi üyesi olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve aşağıda amaç ve öncelikleri verilen mali destek programları ile ilgili alanların en az birinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı

Amaç: TR42 Bölgesi’ndeki imalat sanayinin verimlilik ve sürdürülebilirlik temelinde rekabet güçlerinin artırılmasına yardımcı olacak ürün-hizmet sağlayıcısı firmaların güçlendirilmesi ve dijital/yeşil dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Öncelikler

 • Öncelik 1 – Dijital Dönüşüm

A) Belirlenen alanlarda geliştirilmiş dijital dönüşüm teknolojilerinin üretimine yönelik altyapıların güçlendirilmesi, ticarileştirilmesi ve ihracatına yönelik yatırımların desteklenmesi:

 • Büyük Veri
 • Nesnelerin İnterneti ve Sensör Teknolojileri
 • Endüstriyel Robot Teknolojileri
 • Artırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik Teknolojileri
 • Yapay Zekanın İmalat Sanayinde Kullanımı
 • Siber Güvenlik
 • Akıllı Otomasyon Sistemleri

B) Belirtilen alanlardaki ürün ve hizmetlerin kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyi ürünlerin üretim miktarı ve üretim süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik dijitalleşme yatırımlarının desteklenmesi

 • Öncelik 2 – Yeşil Dönüşüm

A) Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında imalat sanayi firmalarının üretim süreçlerinin Avrupa Yeşil Mutabakatının gereksinimleriyle uyumlaştırılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin üretimi, ticarileştirilmesi ve ihracatına yönelik yatırımların desteklenmesi

 • İklim Değişikliği, Karbon Salınımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi
 • Temiz Üretim ve Döngüsel Ekonomi
 • Yenilenebilir Enerji
 • Sürdürülebilir Tarım
 • Enerji Verimliliği
 • Endüstriyel Simbiyoz

B) Belirtilen alanlardaki ürün ve hizmetlerin kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyi ürünlerin üretiminde çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik yatırımların desteklenmesi

2022 yılı mali destek programlarında değerlendirme yapacak değerlendirme komitesi üyeleri adaylarının programlarda belirtilen amaç ve önceliklerin yanında;

 • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,
 • Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulü,
 • Hibe projesi uygulaması,
 • Belirttiği deneyim alanı ile ilgili bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır. 

Değerlendirme Komitesi Üyeleriyle İlgili Diğer Hususlar:

Değerlendirme Komitesi üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecek olup kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Değerlendirme komitesi üyelerinin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek komite üyeleri, değerlendirme öncesinde Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Değerlendirme komitesi üyeleri ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Değerlendirme komitesi üyeleri bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en çok üç proje teklifi olmak üzere toplamda en çok yirmi beş proje teklifi değerlendirebileceklerdir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, değerlendirme komitesi üyelerini, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programlarında görevlendirmeme veya görevlendirilen değerlendirme komitesi üyelerine farklı sayıda proje tevdi etme haklarını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, malidestek@elastic-newton.78-135-108-205.plesk.page adresine e-posta göndererek başvurularını yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 saat 23.59’dur.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere başvurusu kabul edilerek “değerlendirme komitesi üye havuzu”na alınan adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacaktır. Adaylarla ayrıca resmî yazışma yapılmayacaktır.

Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi:

Adayların uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı  özgeçmiş incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından seçim yapılacaktır.

Özgeçmişte beyan edilen destekleyici belgeler, değerlendirme komitesi üyesi sıfatıyla görevlendirme yapıldığında istenecektir.

Değerlendirme aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN
Doktora 5
Yüksek Lisans 5
Tecrübe   10 (5-10 yıl ise)
10 (10 yıl ve üzeri ise)
Proje Uygulama Bilgisi   7 (1-2 proje uygulamasında yer aldıysa)
7 (3-5 proje uygulamasında yer aldıysa)
7 (5 adet üzeri proje uygulamasında yer aldıysa)
Proje Değerlendirme Bilgisi 3 (AB ve diğer yabancı kaynaklar kapsamındaki projeler için)
3 (TÜBİTAK gibi yurtiçi kaynaklar kapsamındaki diğer projeler için)
3 (Toplamda 5 ve üzeri değerlendirme hizmeti verdiyse)
ALT TOPLAM 60
Destek programı öncelikleri kapsamındaki değerlendirme ve Ajanslar tarafından değerlendirilen performans puanı 40
TOPLAM 100

Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Değerlendirme komitesi üyesi olarak hizmet vermesi uygun görülenlerden, aşağıda belirtilen çalışma takvimi üzerinden, değerlendirme işlemlerinin yapılacağı tarihler için uygunluk belgesi alınacaktır. Bu aşamadan sonra, değerlendirme komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilenlere, gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin olarak düzenlenecek eğitim programı ile yer ve tarih bilgileri e-posta yolu ile bildirilecektir.

Proje değerlendirmeleri, Kocaeli ili Ajans merkez binasında 12 Aralık – 16 Aralık 2022 tarihleri ve 09.00-18.00 çalışma saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Ajans her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.

Değerlendirme Komitesi Üyelerine Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki değerlendirme komitesi üyelerine değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere Ajans tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede yer alacak miktarda ücret ödenecektir.Değerlendirme komitesi üyelerine ücret ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri (belgelendirilmek koşuluyla) dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer değerlendirme komitesi üyelerinin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (belgelendirilmek koşuluyla), görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ İÇİN ÖDEMELER VE UYGUN MALİYETLER
DK ADAYLARIÖDENECEK ÜCRET TAVANIDİĞER ÖDEMELER
Kamu personeli olmayan değerlendirme komitesi üyeleriAylık asgari ücret net tutarının %25’i
(2022 yılı için brüt 1.375,00 TL)
Şehir dışından geliyorlarsa bir defaya mahsus ulaşım giderleri
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37. maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına asgari ücret net tutarının %25’i
(2022 yılı için brüt 1.375,00 TL)
Şehir dışından geliyorlarsa bir defaya mahsus ulaşım giderleri
Kamu personeli statüsünde olup kendilerine ödeme yapılamayacak bağımsız değerlendiricilerGörevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalar
*Ödemelerde, değerlendirme komitesi üyelerinden tabi oldukları mevzuat gereğince ilgili vergi kesintileri yapılır.

Başvuru Yöntemi ve Adaylardan İstenen Belgeler:

 • Başvuruda bulunmak isteyen adayların, özgeçmişlerini eksiksiz olarak doldurmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri .zip veya .rar formatında  malidestek@elastic-newton.78-135-108-205.plesk.page e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Yalnızca eksiksiz başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
 • Başarılı bulunan başvuru sahipleri değerlendirme komitesi üyesi havuzuna alınacaktır.
 • 2022 Yılı Sanayide Verimlilik Dönüşümü Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında yapılacak değerlendirme döneminde görevlendirilen değerlendirme komitesi üyelerinde, e-posta yoluyla ilettiği ilgili destekleyici belgelerin  (diploma, sertifika vb.) aslını ibraz etmesi istenecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Daha fazla bilgi için:
Tel: 
0 262 332 01 44 
Faks:  0 262 332 01 45
E-Posta: pub@elastic-newton.78-135-108-205.plesk.page Bu e-posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntüleyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Web adresi: www.marka.org.tr

T13. Uygunluk Beyani_FKD için tıklayınız.

Ek-2 Özgeçmiş Şablonu için tıklayınız.